Skip to content

Manželstvo

Manželstvo

Čo je manželstvo?

Manželská zmluva ustanovená Stvoriteľom a vybavená jeho zákonmi, ktorou muž a žena neodvolateľným osobným súhlasom ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života, je svojou prirodzenou povahou zameraná na dobro manželov a na plodenie a výchovu  detí.

Z Kristovho ustanovenia platné manželstvo medzi pokrstenými je tým samým sviatosťou, ktorou sa manželia na obraz dokonalej jednoty Krista a Cirkvi spájajú s Bohom a sviatostnou milosťou akoby zasväcujú a posilňujú.

Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v manželstve medzi pokrstenými z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.  (Kán 776 CCEO)

Bohoslužobné texty vyjadrujú túto dimenziu vzťahu v rôznych formách. Vyprosujú pre manželov pokoj, dokonalú lásku, svornosť, hojnosť dobier; umiernenosť, cudnosť, neporušené správanie, pravdu; vernosť danému slovu a stálosť vo svätej jednote, ktorá pochádza od Pána. To by malo charakterizovať nielen manželský život, ale aj inšpirovať spolužitie celej ľudskej rodiny podľa Pánovho príkladu, ktorý prišiel, aby v sebe zničil nepriateľstvo, zjednotil to, čo bolo rozdelené, a zmieril všetkých s Bohom, prijmúc za manželku Cirkev. Vydal za ňu seba samého, očistil ju, aby bola svätá a nepoškvrnená (Ef 5, 25 – 27).

Vzťah lásky medzi manželom a manželkou sa tak stane plodným a vyústi do účasti na diele stvorenia plodením detí. V tom je v istom zmysle aj splnenie sľubu daného Abrahámovi, vyvolenému Bohom, že sa stane otcom mnohých národov a všetkých, ktorí sú povolaní prinášať živému Bohu poklonu v Duchu a v pravde.

Sväté tajomstvo manželstva sa platne vysluhuje iba v chráme a jedine podľa platných bohoslužobných predpisov. Možno sláviť iba samotný obrad alebo obrad so svätou liturgiou.

Náležitosti na prijatie svätého tajomstva manželstva

Úmysel sláviť sväté tajomstvo manželstva v gréckokatolíckom Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade treba nahlásiť osobne na farskom úrade najneskôr šesť mesiacov pred zamýšľaným termínom sobáša (ak máte všetky sviatosti kresťanskej iniciácie: krst, myropomazanie a Eucharistiu). V opačnom prípade je ideálne nahlásiť tento úmysel najneskôr deväť mesiacov pred zamýšľaným termínom sobáša.

Potrebné dokumenty a informácie

  1. Krstné listy snúbencov (nie staršie ako šesť mesiacov)
  2. Ak jeden, prípadne obaja žiadatelia o slávenie svätého tajomstva manželstva sú vdovec/vdova, treba doniesť úmrtný list predošlého partnera.
  3. Ak niektorý zo žiadateľov má anulované manželstvo, treba doniesť rozhodnutie príslušného tribunálu o nulite manželstva.
  4. Ak žiadatelia majú uzavretý civilný sobáš, treba doniesť civilný sobášny list.
  5. Najneskôr dva týždne pred dohodnutým termínom slávenia manželstva treba ísť na Matričný úrad v Poprade (obidvaja snúbenci), kde sa vypíše prvá časť štátnej zápisnice. K nej si treba na matričný úrad priniesť občianske preukazy a originály rodných listov. Následne potom treba civilnú zápisnicu doniesť na farský úrad kňazovi, ktorý bude sobášiť.
  6. Svedkovia sobáša musia mať slovenské občianstvo a minimálne osemnásť rokov.
ornaments