Skip to content

Sestry služobnice

Sestry služobnice

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, patriaca do byzantskej tradície Ukrajinskej a Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi, pápežského práva (CCEO 505 § 2).

Do Prešovskej eparchie prišli na pozvanie blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM, a to 14. septembra 1928 do Prešova, kde viedli sirotinec.

Heslo kongregácie: Sláva Bohu, česť Márii, nám pokoj!

Provincia sestier služobníc na Slovensku je zverená Svätému Duchu, preto sviatok Zoslania Svätého Ducha sestry slávia spoločne na celom území tejto provincie.

Zakladatelia kongregácie sestier služobníc s veľkou horlivosťou odpovedali na výzvu sv. apoštola Pavla, ktorý hovorí: „… keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie Cirkvi.“ (1 Kor 13, 12) A ich konkrétnou odpoveďou na toto vyzvanie sa stala služba uprostred jednoduchého ľudu. Sestry služobnice slúžia predovšetkým v troch oblastiach: katechéze, čiže vyučovaní detí a mládeže, starostlivosti o starých a chorých a starosti o krásu Božích chrámov, s túžbou slúžiť tam, kde je najväčšia potreba; posväcujúc sa pri tom ustavičnou modlitbou, s očami upretými na Boha, ktorý jediný je pôvodcom a sprostredkovateľom všetkého dobra.

Prepodobná matka Jozafata bola prvou, ktorá žila túto charizmu a odovzdala ju svojim nasledovníčkam. Jej život bol neustálym vteľovaním evanjelia do života v praxi. Počúvala a zachovávala Božie slovo vo svojom srdci a zapaľovala sa Božou svätosťou, ktorú v radostnej  službe blížnym aj žila.

Komunita sestier žije v Poprade od 16. augusta 1993. Komunita i kaplnka sú zasvätené svätému archanjelovi Michalovi.

Ich prvotným poslaním je modlitba. Sestry služobnice popradskej komunity sa aktívne angažujú vo farskej i školskej katechéze a v zdravotníctve. Aktívne sa zúčastňujú na živote vo farnosti a starostlivosti o farský chrám.

 

Sestry popradskej komunity:

  1. sr. Timotea Mária RUSNÁKOVÁ SNPM
  2. sr. Jozefka Helena MANIKOVÁ SNPM
  3. sr. Filareta Lucia KOSŤOVÁ SNPM
ornaments