Skip to content

Pomazanie chorých

Pomazanie chorých

Kristus tým, že uzdravoval chorých a kriesil mŕtvych, prejavil, že on je ten, čo Svätým Duchom  odňal diablovi moc zla nad ľuďmi a obnovil Otcovo kráľovstvo. Uzdravovať chorých ako prejav a znak spásy, prítomný v osobe Ježiša je aj úlohou Cirkvi vo Svätom Duchu, ktorá pokračuje v diele vteleného Slova.

V tradičnom texte z Jakubovho listu čítame: „Ak je niekto chorý, nech si zavolá starších Cirkvi a nech sa nad ním modlia, a mažú ho olejom v Pánovom mene.” (Jak 5, 14) Tu je základ sviatostného obradu pomazania chorých.

Pomazanie chorých je sprevádzané modlitbou za ich uzdravenie. Podľa Kódexu kánonov východných cirkví sa odporúča udeľovať pomazanie chorým vždy, keď ťažko ochoreli.

Pomazanie chorých vysluhujeme slávnostnou formou aspoň raz v roku v spoločenstve Cirkvi v našom chráme väčšinou počas duchovnej prípravy pred sviatkom svätých apoštolov Petra a Pavla alebo individuálne vždy, keď je potreba, a veriaci o to kňaza požiada.

ornaments