Skip to content

Svätá spoveď

Prvá svätá spoveď

Čo je svätá spoveď?

Kristova láska hľadá stratených a uzdravuje chorých. Ježiš hovorí: „Syn človek prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ Preto sme dostali do daru sväté tajomstvá uzdravenia a obnovenia, v ktorých sme oslobodzovaní od hriechu a posilňovaní v telesnej a duševnej slabosti. Svätá spoveď sa nazýva aj tajomstvo zmierenia, pokánia, odpustenia a obrátenia. „Pokánie je druhým krstom, krstom sĺz.“ (sv. Gregor Naziánsky)

 

Príprava detí na sväté tajomstvo zmierenia

Príprava na sväté tajomstvo zmierenia je určená pre deti 3. ročníka ZŠ. Na príprave sa môžu zúčastniť aj starší žiaci, ak ju ešte neabsolvovali. V priebehu septembra treba dieťa nahlásiť farárovi farnosti, kde sa bude dieťa pripravovať. Katechéza detí prebieha v dvoch fázach: školská katechéza (na hodinách náboženstva) a farská (sv. liturgia každý piatok a po nej katechéza). Je potrebné, aby sa na farskej katechéze zúčastňovali aj rodičia. Dátum slávnosti sa stanoví po dohode s rodičmi.

Na stiahnutie

ornaments